Sửa chữa sai sót nội dung đăng ký thế chấp
Trong quá trình thực hiện các thủ tục hành chính nói riêng cũng khó tránh khỏi những sai sót. Khi phát hiện những sai sót do lỗi của người thực hiện đăng ký thế chấp thì làm thế nào để có thể sửa chữa sai sót đó? tim hiểu thêm tại lick luathoabinh.com. Thông tư số 09/2016/TTLT-BTP-BTNMT hướng dẫn việc đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất hướng dẫn như sau:http://luathoabinh.com/Bieu-mau/41.html

Điều 27. Sửa chữa sai sót nội dung đăng ký thế chấp do lỗi của người thực hiện đăng ký

1. Trong trường hợp phát hiện nội dung chứng nhận đăng ký không chính xác, không đầy đủ hoặc không có nội dung chứng nhận trên Đơn yêu cầu đăng ký, Giấy chứng nhận, thì người yêu cầu đăng ký nộp một (01) bộ hồ sơ yêu cầu sửa chữa sai sót đến Văn phòng đăng ký đất đai nơi đã thực hiện đăng ký để thực hiện việc sửa chữa sai sót.

2. Hồ sơ yêu cầu sửa chữa sai sót gồm:

a) Đơn yêu cầu đăng ký thay đổi, sửa chữa sai sót theo Mẫu số 02/ĐKTĐ-SCSS;

b) Đơn yêu cầu đăng ký có chứng nhận của cơ quan đăng ký nếu phần chứng nhận nội dung đăng ký có sai sót hoặc Đơn yêu cầu đăng ký thiếu nội dung chứng nhận của cơ quan đăng ký;

c) Giấy chứng nhận đối với trường hợp đăng ký thế chấp mà trong hồ sơ đăng ký thế chấp có Giấy chứng nhận đó và nội dung đăng ký thế chấp đã ghi trên Giấy chứng nhận có sai sót;

d) Giấy tờ quy định tại điểm a khoản 4 Điều 19 của Thông tư này.

Dịch vụ tư vấn của Luật Hòa Bình

- Tư vấn luật đất đai, dịch vụ làm sổ đỏ nhà đất;

- Tư vấn đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất;

- Dịch vụ đăng ký thế chấp tài sản;

- Dịch vụ xóa đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất;