B1: Mở Cydia : Manage > Sources> Edit > add source repo : http://repo.bingner.com
Sau đó vào search cài đặt SAM và SAMpref
B2: Click "Revert Lockdownd to Stock" trong Settings>SAM, nếu nhận thông báo " Sam Notification : Stockification Succes" là thành công(cái này giúp bỏ kích hoạt h@ckative trước đây của Custom FW). Sau khi kích hoạt nút này, ActivationState sẽ đổi trạng thái từ FactoryActivated thành UnActivated .
B3: Kết nối với iTunes để kích hoạt. Đến bước này, xem như activate đã thành công , kiểm tra kết quả : mở Settings > SAM > More Information > ActivationState: WildcardActivated.
B4: Vào to Settings » SAM » Utilities » chọn Backup Activation sau đó chọn nhãn Restore Activation
B5: Khởi động lại iPhone và sync với iTunes
B6: Cài iPusher App
B7: Khởi động iPhone lần nữa và sync với iTunes. Nhớ bật wifi lên và kết nối internet
B8: mở iPusher chọn Test Push Notifications . Nếu có 1 pop-up hiện Yay, push notifications đã làm việc tốt
B9: Restart iPhone.
Chúc các pác thành công