Sam đúng là đỉnh mà [IMG]styles/default/xenforo/clear.png[/IMG]