Cũng đang đắp chăn e softbank chờ sim ghép,để vậy mà lại lành,cài app callsfreecalls bùn bùn gọi chơi