Mình cần add UDID cho iphone 5 anh em 4r giúp mình với thanks all
UDID của máy : 7a96399d0bc051a5e2e4d86eeb974e1481c5adfb