Báo cáo thuế có vai trò như “cầu nối” để cơ quan thuế nắm được tình hình của doanh nghiệp và hoạt động này diễn ra thường xuyên theo định kỳ. Thông thường, để báo cáo thuế, bạn cần phải chuẩn bị các loại tờ khai thuế cần nộp, thời hạn và thời gian nộp thuế phát sinh.

Các loại tờ khai báo cáo thuế, thời hạn và tiền thuế phát sinh

Tờ khai báo cáo thuế cần có tờ khai thuế giá trị gia tăng của hàng tháng hay quý và tờ khai thuế thu nhập cá nhân hàng tháng hay quý.

Tờ khai thuế giá trị gia tăng

Đối với tờ khai thuế giá trị gia tăng, việc đăng ký khai theo tháng hay quý là sự lựa chọn của doanh nghiệp, nhưng thông thường với quy mô doanh nghiệp vừa và nhỏ, việc chọn kỳ để báo cáo thuế giá trị gia tăng theo quý được sử dụng nhiều hơn.Bên cạnh đó, bạn cũng cần chú ý đến thời gian nộp thuế giá trị gia tăng của tháng hay quý, đối với doanh nghiệp nộp báo cáo theo quý thì chậm nhất ngày thứ 30 của tháng liền kề ngay khi kết thúc quý báo cáo và chậm nhất là ngày thứ 20 của tháng liền kề tháng báo cáo đối với trường hợp còn lại.

Bạn cũng cần lưu ý rằng, nếu trong kỳ báo cáo, dù không có phát sinh các hoạt động mua vào hay bán ra, thì bạn vẫn cần nộp tờ khai thuế giá trị gia tăng. Và thời hạn nộp tiền thuế giá trị gia tăng phát sinh cũng chính là thời hạn cuối cùng của tờ khai thuế giá trị gia tăng.

Tờ khai thuế thu nhập cá nhân

Tùy vào tình hình hoạt động của doanh nghiệp, bạn có thể cân nhắc báo cáo thuế theo quý và tháng, nhưng sẽ có các trường hợp sau:

Trường hợp 1: Nếu doanh nghiệp đang kê khai thuế giá trị gia tăng theo quý thì tờ khai thuế thu nhập cá nhân sẽ theo quý.
Trường hợp 2: Nếu doanh nghiệp đang kê khai thuế giá trị gia tăng theo tháng, thì cần phải xét đến số thuế thu nhập cá nhân tạm nộp, nếu ít hơn 50 triệu đồng thì doanh nghiệp kê khai theo quý và nhiều hơn 50 triệu đồng thì sẽ kê khai theo tháng.
Việc xác định kỳ kê khai thuế thường được diễn ra một lần vào tháng đầu tiên của năm tài chính. Mặt khác, nếu theo tháng hay quý, doanh nghiệp có tiến hành chi trả tiền công, tiền lương cho người lao động nhưng không đến mức nộp thuế thu nhập cá nhân thì không phải khai thuế thu nhập cá nhân.

Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn

Báo cáo thuế này thường dùng cho quý, thời hạn kê khai giống như tờ khai thuế giá trị gia tăng. Tuy nhiên, nếu không phát sinh sử dụng hóa đơn thì doanh nghiệp vẫn phải nộp báo cáo, bạn chỉ được miễn trừ trong trường hợp doanh nghiệp của bạn chưa làm thông báo phát hành hóa đơn.

Thuế thu nhập doanh nghiệp

Hiện tại, thuế suất của thuế thu nhập doanh nghiệp được áp dụng ở Việt Nam là 20% trừ những ngành doanh nghiệp đặc thù như khai thác dầu khí, kim cương… và một số trường hợp khác được quy định trong điều 19 Thông tư số 78/2014/TT-BTC của Bộ Tài Chính.

Xem chi tiết: Dịch vụ báo cáo thuế - Dịch vụ kế toán